Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64903
Title: Роль та механізми участі психоемоційних розладів у дизрегуляційній патології у хворих з віддаленими наслідками закритої легкої черепно-мозкової травми та обгрунтування їх корекції методом програмованої сенсорної депривації
Authors: Донник Т.А.
Keywords: програмована сенсорна депривація
наслідки легкої черепно-мозкової травми
стан вегетативної нервової системи
нейрогормональні
нейропсихологічні показники
программированная сенсорная депривация
последствия легкой черепно-мозговой травмы
состояние вегетативной нервной системы
нейрогормональные
нейропсихологические показатели
programmed sensory deprivation
consequences of light craniocerebral injury
state of vegetative nervous system
neurohormonal
neuro-psychologic indexes
Issue Year: 2018
Publisher: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
Citation: Донник, Т.А. Роль та механізми участі психоемоційних розладів у дизрегуляційній патології у хворих з віддаленими наслідками закритої легкої черепно-мозкової травми та обгрунтування їх корекції методом програмованої сенсорної депривації [Текст]: дисертація ... канд. мед. наук, спец.: 14.03.04 - патологічна фізіологія / Т.А. Донник; наук. кер. В.О. Коршняк. - Одеса: Укр. НДІ медицини транспорту, 2018. - 134 с.
Abstract: У дисертації представлені результати комплексного обстеження основних клініко-неврологічних, гемодинамічних та метаболічних змін в організмі хворих з віддаленими наслідками закритої ЧМТ. У 100 хворих з синдромом вегетативної дисфункції (СВД) у віддаленому періоді закритої ЧМТ виявлені суб`єктивні та об’єктивні порушення діяльності надсегментарних структур, які свідчать про десинхроноз та дисбаланс їх діяльності, тобто, про формування дизрегуляційної патології в цих відділах вегетативної нервової системи (ВНС). Виявлені відхилення корелювали зі змінами гемодинаміки та порушеннями нейрогуморальної ланки симпато-адреналової системи, біоелектричної активності структур мозку. Водночас у цих хворих мали місце порушення когнітивних функцій та психоемоційної сфери. Проведення хворим з СВД травматичного генезу курсу програмованої сенсорної депривації, яка направлена на нормалізацію діяльності функціональних систем лімбіко-гіпоталамічних структур, внаслідок зменшення афферентного імпульсного навантаження та пов`язаного з цим посилення внутрішньосистемних процесів відновлення синхронізації та збалансованості, покращувало стан когнітивних і психоемоційних проявів. Водночас покращувались, а за рядом показників і нормалізувалися клініко-неврологічні, гемодинамічні та біоелектричні показники стану надсегментарних структур ВНС. Останні слід розглядати як зменшення дизрегуляційної патології у хворих з СВД внаслідок закритої ЧМТ за рахунок відновлення центральної регуляції надсегментарних структур ВНС. Отримані дані свідчать, що відновлення діяльності функціональних систем лімбіко-гіпоталамічної ділянки мозку можливо розглядати як патогенетично обумовлені засоби корекції порушень діяльності ВНС у хворих з закритою ЧМТ.
В диссертации представлены результаты комплексного исследования основних клинико-неврологических, гемодинамических и метаболических изменений в организме больных с отдаленными последствиями закрытой ЧМТ. У 100 больных с синдромом вегетативной дисфункции (СВД) в отдаленном периоде закрытой ЧМТ выявлены субъективные и объективные нарушения деятельности вегетативних надсегментарных структур, свидетельствующие о десинхронозе и дисбалансе их деятельности, то есть, о формировании дизрегуляционной патологи в этих отделах вегетативной нервной системы (ВНС). Выявленные нарушения коррелировали с изменениями гемодинамики и нарушениями нейрогуморального звена симпато-адреналовой системы, биоэлектрической активности структур мозга. Одновременно у этих больных имели место нарушения когнитивных функций и психоэмоциональной сферы. Проведение больным с СВД вследствие закрытой ЧМТ курса програмированной сенсорной депривации, которая направлена на нормализацию деятельности функциональных систем лимбико-гипоталамических структур, за счет уменьшения афферентной импульсной нагрузки и связанного с этим усиления внутрисистемных процессов восстановления синхронизации и сбалансированности, улучшало состояние когнитивных и психоэмоциональных проявлений. Одновременно улучшались, а по ряду показателей и нормализовывались клинико-неврологические, гемодинамические и биоэлектрические показатели состояния надсегментарных структур ВНС. Последние следует рассматривать как уменьшения дизрегуляционной патологи у больных с СВД вследствие закрытой ЧМТ за счет восстановления центральной регуляции надсегментарных структур ВНС. Полученные данные свидетельствуют, что восстановление деятельности функциональных систем лимбико-гипоталамической области мозга можно рассматривать как патогенетически обусловленные способы коррекции нарушений деятельности ВНС у больных с закрытой ЧМТ.
The dissertation presents results of complex research of the main clinical-neurological, hemodynamic and metabolic changes in organisms of patients with late effects of closed craniocerebral injury. Among 100 patients with vegetative dysfunction syndrome (SVD) in late period of closed craniocerebral injury are detected subjective and objective disorders of vegetative suprasegmental structures activity, testifying of desynchronosis and disbalance of their activity that is of forming disregulative pathology in these divisions of vegetative nervous system (VNS). The detected disorders were correlated with changes of hemodynamics and disorders of neurohumoral element in sympathetic-adrenal system, bioelectrical activity of the cerebral structures. Simultaneously among these patients took place cognitive functions and psycho-emotional disorders. Treatment of patients with vegetative dysfunction syndrome resulting from closed craniocerebral injury with programmed sensory deprivation which is directed on normalization of functional systems of limbic and hypothalamic systems activity by virtue of decreasing afferent impulsive loading and strengthening of intersystem processes of restoring synchronization and balance, improved state of cognitive and psycho-emotional displays. At the same time improved, and in some indexes were also normalized clinical-neurologic, hemodynamic and bioelectrical indexes of the state of suprasegmental structures of vegetative nervous system. The last are to be considered as decreasing of disregulative pathology among patients with vegetative dysfunction syndrome as a result of closed craniocerebral injury by virtue of restoring central regulation of suprasegmental structures of vegetative nervous system. The data obtained certifies of the fact that restoring of activity of functional systems of limbic and hypothalamic regions of the brain can be considered as pathologically determined ways of correction for vegetative nervous system activity disorders among patients with closed craniocerebral injury.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64903
Type: Thesis
Appears in Collections:Дисертації

Views
Other152
Austria1
Germany5
France1
United Kingdom2
Netherlands1
Russia2
Singapore1
Ukraine44
United States37
Downloads
Other235
France8
United Kingdom2
Russia8
Ukraine83
United States6
China3
Germany1
Italy2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
diss_Donnyk.pdf1.42 MBAdobe PDF264Download
critique_Nasibullin.pdf4.53 MBAdobe PDF36Download
critique_Hudyma.pdf854.38 kBAdobe PDF48Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.